KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Mục đích

- Giúp lãnh đạo Nhà trường tiếp thu ý kiến của Nhà tuyển dụng, nhằm điều chỉnh, bổ sung và cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.
- Giúp cá nhân, đơn vị đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc nâng cao chất lượng tại các đơn vị.
- Thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục.
- Nâng cao sự hài lòng của Nhà tuyển dụng đối với chất lượng nguồn nhân lực được cung cấp bởi Nhà trường.

Nội dung

1. Thông tin chung 
2. Đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp
3. Nhu cầu tuyển dụng

Yêu cầu

- Căn cứ Thông tư số: 04/2016/KT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào đạo các trình độ của giáo dục đại học.
- Căn cứ Thông tư số: 12/2017/KT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

I. Phần thông tin cá nhân


1. Thông tin chung

Họ và tên:


Tên cơ quan/doanh nghiệp:


Địa chỉ doanh nghiệp:


Email liên hệ: 


Số điện thoại:


Số lượng cựu sinh viên đang làm việc:


2. Cơ quan Ông/Bà thuộc loại hình tổ chức nào?

3. Cơ quan Ông/Bà thuộc lĩnh vực nào?

4. Cơ quan Ông/Bà tuyển dụng SVTN từ ngành đào tạo nào của Trường ĐH Gia Định?

5. Mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên ĐH Gia Định khi làm việc tại cơ quan Ông/Bà

6. Sau khi tuyển dụng, SVTN của Trường ĐH Gia Định phải học thêm các khóa bồi dưỡng nào để đảm nhận công việc tại cơ quan Ông/bà

7. Ông/Bà có thể tham gia hợp tác với Trường ĐH Gia Định những hoạt động nào  để xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo chất lượng và hiệu quả hơn?

8. Đánh giá chung về chất lượng sinh viên tốt nghiệp

9. Nội dung khác

Những kiến thức, kỹ năng (bao gồm kỹ năng mềm) mà SV tốt nghiệp tại Trường ĐH Gia Định cần được bổ sung, bồi dưỡng thêm để đáp ứng yêu cầu công việc của quý cơ quan


Theo Ông /Bà thời gian thực tập của SV cần bao nhiêu tháng thì phù hợp?


Ông/Bà có được Trường mời tham gia tư vấn, hỗ trợ việc làm, tham dự hội chợ việc làm cho người học sau tốt nghiệp không?


Ông/Bà Ông/Bà có được mời tham gia góp ý CTĐT của Trường (bao gồm cả chuẩn đầu và đề cương chi tiết các học phần)/có đọc thông tin về CTĐT do Trường cung cấp trực tiếp, trên website, tờ rơi…


Những góp ý khác. Những ý kiến đóng góp thêm để Trường nâng cao được chất lượng của sinh viên khi tốt nghiệp (ghi ý kiến cụ thể):


10. Nhu cầu tuyển dụng của Ông/Bà trong những năm tới

Trình độ


Số lượng


Ngành nghề tuyển dụng


Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Quý vị.